دوره فشرده تلفیقی آموزش، جمع بندی و نکته و تست برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تهران

[table id=16 /]

ثبت نام نقدی کل دروس تا تاریخ 10 اردیبهشت شامل 200 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی (2 قسط) شامل 150 هزار تومان تخفیف است

ثبت نام نقدی کل دروس از تاریخ 11 لغایت 20 اردیبهشت شامل 100 هزار تومان تخفیف و ثبت نام اقساطی شامل 50 هزار تومان تخفیف است