برنامه کارگاههای آمادگی ارشد برنامه ­ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

کارگاه تخصصی

مدرس

تعداد ساعت

زمان برگزاری

هزینه (هزارتومان)

فنون و روش­های برنامه­ ریزی شهری و منطقه­ ای (کد1) استاد حمیدرضا ابراهیم خانی 20 پنجشنبه ­­ها (7، 14، 21 و 28 بهمن)

ساعت 9 الی 14

 190

فنون و روش­های برنامه­ ریزی شهری و منطقه­ ای (کد 2)

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

20

شنبه و یکشنبه (16 و 17 بهمن)

ساعت 9 الی 19

 190

تئوری­های انتقادی برنامه­

ریزی (کد1)

(هاروی، کستلز، لوفور، هابرماس و …)

دکتر محسن اسماعیلی

5

چهارشنبه 6 بهمن

ساعت 9 الی 14

 48

تئوری­های انتقادی برنامه­

ریزی (کد2)

(هاروی، کستلز، لوفور، هابرماس و …)

دکتر محسن اسماعیلی

5

دوشنبه 18 بهمن

ساعت 14:30 الی 19:30

48

دگرگونی اندیشه در نظریه برنامه­ ریزی (رفیعیان)

دکتر محسن اسماعیلی

5

سه شنبه 26 بهمن

ساعت 9 الی 14

48

نظریه­ ها و رویکردهای پایدارمدار در شهرسازی

(NU, TOD, TND, UVG, Infill, SURB)

دکتر محسن اسماعیلی

5

سه شنبه 26 بهمن

ساعت 9 الی 14

48

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (2) پاکزاد

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

10

دوشنبه 25 بهمن

ساعت 9 الی 19

96

جمع کل

45 ساعت

430 (خام)

ثبت نام کل کارگاهها مشمول 50 هزار تومان تخفیف می شود

380

برنامه کارگاههای آمادگی ارشد طراحی شهری

کارگاه تخصصی

مدرس

تعداد ساعت

زمان برگزاری

هزینه (هزارتومان)

تاریخ معماری ایران و جهان مهندس محمد نظرپور 20 پنجشنبه­­ ها (30 دی، 7 ، 21 و 28 بهمن)ساعت 9 الی 14

 

190

طراحی شهرها (ادموند بیکن)

مهندس محمد نظرپور

5


سه شنبه 6 بهمن

ساعت 9 الی 14

 

190
مراکز شهری سرزنده (ترجمه مصطفی بهزادفر)

مهندس محمد نظرپور

5 سه شنبه 6 بهمن

ساعت 14:30 الی

19:30

48
گزیده­ای از آفرینش مکان پایدار گلکار

مهندس محمد نظرپور

5

سه شنبه 19 بهمن

ساعت 9 الی

14

48

چگونه زندگی در فضای عمومی را بررسی کنیم؟

(یان گل، ترجمه مصطفی بهزادفر)

مهندس محمد نظرپور

5

سه شنبه 19 بهمن

ساعت 14:30 الی

19:30

48

نظریه­ ها و رویکردهای پایدارمدار در شهرسازی

(NU, TOD, TND, UVG, Infill, SURB)

دکتر محسن اسماعیلی

5

سه شنبه 26 بهمن

ساعت 14:30 الی

19:30

48

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (2) پاکزاد

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

10

دوشنبه 25 بهمن

ساعت 9 الی

19

96

جمع کل

55 ساعت

526 (خام)

ثبت نام کل کارگاهها مشمول 76 هزار تومان تخفیف می شود

450