گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری مشهد

برنامه دوره­ نکته و تست برنامه­ ریزی پردیس کیمیافکر مشهد (ویژه آزمون 95)

درس استاد

ساعت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه

(هزار تومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی 11 پنج­ شنبه 26 فروردین 8:30-19:30 140
سیراندیشه­ ها در شهرسازی
(1،2 و 3)
دکتر محسن اسماعیلی 9 جمعه 27 فروردین 10:30-19:30 115

مبانی نظری برنامه ­ریزی

دکتر محسن اسماعیلی

10 چهارشنبه 25 فروردین 9-19 125

فنون و روش­های برنامه ­ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی 9

چهارشنبه 18 فروردین

9-19 115

تاریخ شهر و شهرسازی

(ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

16 پنج­شنبه 19 فروردین

جمعه 20 فروردین

9-18
10:30-19:30
145

جمع خام

55 ساعت

640

شرایط ویژه ثبت نام
ثبت نام کل دروس مشمول 50 هزار تومان تخفیف و امکان پرداخت در 2 قسط مساوی می باشد.
ثبت نام نقدی کل دروس مشمول 100 هزار تومان تخفیف می باشد.

گرایش طراحی شهری مشهد


برنامه دوره­ نکته و تست طراحی شهری پردیس کیمیافکر مشهد (ویژه آزمون 95)

درس استاد

ساعت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه

(هزار تومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی 11 پنج­ شنبه 26 فروردین 8:30-19:30 140
سیراندیشه­ ها در شهرسازی
(1،2 و 3)
دکتر محسن اسماعیلی 9 جمعه 27 فروردین 10:30-19:30 115

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس محمد نظرپور 30

چهارشنبه 1 اردیبهشت

پنج­شنبه 2 اردیبهشت

جمعه 3 اردیبهشت

9-19 265

تاریخ شهر و شهرسازی

(ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

16 پنج­شنبه 19 فروردین

جمعه 20 فروردین

9-18
10:30-19:30
145

جمع خام

66 ساعت

665

شرایط ویژه ثبت نام
ثبت نام کل دروس مشمول 50 هزار تومان تخفیف و امکان پرداخت در 2 قسط مساوی می باشد.
ثبت نام نقدی کل دروس مشمول 100 هزار تومان تخفیف می باشد.