گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تهران


برنامه دوره­ نکته و تست برنامه­ ریزی پردیس کیمیافکر تهران (ویژه آزمون 95)

درس استاد

ساعت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه

(هزار تومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی 11 کد 1: پنج­ شنبه 19 فروردین
کد2: شنبه 21 فروردین
8:30-19:30 120
سیراندیشه­ ها در شهرسازی
(1،2 و 3)
دکتر محسن اسماعیلی 9 جمعه 20 فروردین 10:30-19:30 95

مبانی نظری برنامه ­ریزی

دکتر محسن اسماعیلی

10 چهارشنبه 18 فروردین 9-19 105

فنون و روش­های برنامه ­ریزی

مهندس آرش

فتح جلالی

9

چهارشنبه 1 اردیبهشت

9-19 95

تاریخ شهر و شهرسازی

(ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

16 پنج­شنبه 2 اردیبهشت
جمعه 3 اردیبهشت
9-18
10:30-19-30
125

جمع خام

55 ساعت

540

شرایط ویژه ثبت نام
ثبت نام کل دروس مشمول 50 هزار تومان تخفیف و امکان پرداخت در 2 قسط مساوی می باشد.
ثبت نام نقدی کل دروس مشمول 100 هزار تومان تخفیف می باشد.

گرایش طراحی شهری تهران


برنامه دوره­ نکته و تست طراحی شهری پردیس کیمیافکر تهران (ویژه آزمون 95)

درس استاد

ساعت

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه

(هزار تومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی 11 کد 1: پنج­ شنبه 19 فروردین

کد2: شنبه 21 فروردین

8:30-19:30 120
سیراندیشه­ ها در شهرسازی
(1،2 و 3)
دکتر محسن اسماعیلی 9 جمعه 20 فروردین 10:30-19:30 95

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس محمد نظرپور 30

چهارشنبه 25 فروردین

پنج­شنبه 26 فروردین

جمعه 27 فروردین

9-19 225

تاریخ شهر و شهرسازی

(ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

16 پنج­شنبه 2 اردیبهشت
جمعه 3 اردیبهشت
9-18
10:30-19:30
125

جمع خام

66 ساعت

565

شرایط ویژه ثبت نام
ثبت نام کل دروس مشمول 50 هزار تومان تخفیف و امکان پرداخت در 2 قسط مساوی می باشد.
ثبت نام نقدی کل دروس مشمول 100 هزار تومان تخفیف می باشد.