سیستم تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی

سیستم تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی برای دو گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی شهری بر اساس میانگین رتبه داوطلبین در دوره های گذشته طراحی شده است. در این سیستم شما درصدهای خود را بر اساس نرم افزار وارد کرده و تیم آموزشی پردیس کیمیافکر بر اساس پایگاه داده خود در سال های گذشته تخمین رتبه خود را برای شما ارسال خواهد کرد.

استفاده از این سیستم رایگان بوده و به شما توصیه می کنیم که سیستم تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی را به دوستان خود معرفی کنید.