برنامه دوره آمادگی دکتری شهرسازی (پاییز 95)

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره(هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی دکتری

40

استاد سعید نیک پور 15-19 پنجشنبه 400 29 مهر

استعداد تحصیلی

48

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

10-14 جمعه 440

30 مهر

مبانی و روشهای برنامه ریزی و طراحی شهری

50

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 جمعه

480

30مهر

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 چهارشنبه

285

28 مهر

جمع کل

174

بدون تخفیف (هزار تومان)

1615

* ثبت نام کلیه دروس شامل 115 هزار تومان تخفیف و در 3 قسط مساوی (هر قسط به مبلغ 500 هزار تومان) قابل پرداخت است.

* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5درصد تخفیف مازاد می گردد.

* در صورت ثبت نام کل دروس شامل هدیه بسته آموزشی (به مبلغ فروش 150 هزار تومان) است.