برنامه دوره پاییز آمادگی ارشد شهرسازی  96 ویژه شهر مشهد گرایش برنامه ریزی شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

ساعت برگزاری

شهریه دوره (هزارتومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران

50

دکتر محسن اسماعیلی

شهریور 31 و 1-2 مهر
30-29-28 مهر
5-4-3 آذر
10-9-8 دی

ساعت ۱۹-۱۵

545

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

30

دکتر محسن اسماعیلی

5-4-3 آذر
10-9-8 دی

ساعت۱۴-۹

395

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

40

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

14-15-16 مهر
21-20-19 آبان
3-2-1 دی
15-14-13 بهمن

ساعت۱۹-۱۵

345

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

30

دکتر محسن اسماعیلی

شهریور 31 و 1-2 مهر
30-29-28 مهر

ساعت۱۴-۹

285
آمار

60

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

14-15-16 مهر
21-20-19 آبان
3-2-1 دی
15-14-13 بهمن

 ساعت۱۴-۹

640

جمع کل

210 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

2210

ثبت نام کلیه دروس شامل 210 هزار تومان تخفیف و در ۴ قسط مساوی قابل پرداخت است.
مشاوره حضوری فردی به صورت هفتگی و تا کنکور برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

2000

ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.
* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در ۳ قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5 درصد تخفیف مازاد می گردد.

برنامه دوره پاییز آمادگی ارشد شهرسازی 96 ویژه شهر مشهد گرایش طراحی شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

ساعت برگزاری

شهریه دوره (هزارتومان)

مباحث عمومی شهرسازی ایران

50

دکتر محسن اسماعیلی

شهریور 31 و 1-2 مهر
30-29-28 مهر
5-4-3 آذر
10-9-8 دی

ساعت ۱۹-۱۵

545

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

40

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

14-15-16 مهر
21-20-19 آبان
3-2-1 دی
15-14-13 بهمن

ساعت۱۹-۱۵

345

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

30

دکتر محسن اسماعیلی

شهریور 31 و 1-2 مهر
30-29-28 مهر

ساعت۱۴-۹

285

تحلیل فضاهای معماری و شهری

50

مهندس محمد نظرپور

14-13-12 آبان
19-18-17 آذر
17-16-15 دی

ساعت۱۴-۹

495
مبانی نظری معماری

40

مهندس محمد نظرپور

14-13-12 آبان
19-18-17 آذر
17-16-15 دی

ساعت۱۹-۱۵

395

جمع کل

210 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

2210

ثبت نام کلیه دروس شامل ۲1۰ هزار تومان تخفیف و در ۴ قسط مساوی قابل پرداخت است.

مشاوره حضوری فردی به صورت هفتگی و تا کنکور برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

2000

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در ۳ قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5 درصد تخفیف مازاد می گردد.