برنامه دوره پاییز آمادگی دکترای شهرسازی 94

درس

تعداد ساعت

نام استاد

روز و ساعت برگزاری

شهریه دوره (هزار تومان)

دروس تخصصی

50

دکتر اسماعیلی

13-16سه شنبه ها

490

استعداد تحصیلی

48

مهندس ابراهیم خانی

9 – 12سه شنبه ها

440

زبان عمومی

30

دکتر علایی

16:30 -19:30سه شنبه ها

390

جمع کل

128

بدون تخفیف (هزار تومان)

1320

1- ثبت نام کل دوره با 120 هزار تومان تخفیف، 1200 محاسبه می گردد که در طی 3 قسط 400 هزار تومانی می باشد.
2- ثبت نام کنندگان کل دوره، بسته آموزشی دکتری ویرایش 94 را رایگان دریافت خواهند کرد.
3- ورکشاپ آمادگی مصاحبه دکتری برای داوطلبان کل دوره رایگان خواهند بود.
4- ثبت نام تک درس بصورت نقدی می باشد.

شروع دوره هفته دوم مهرماه 1394