برنامه دوره­ های آمادگی اسکیس (پرسپکتیو و کانسپت) طراحی شهری پردیس کیمیافکر تهران ویژه کنکور 95

عنوان دوره

استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ اولین جلسه

هزینه (هزار تومان)

شرایط پرداخت

اسکیس طراحی شهری

مهندس وحدت

24

کد 1: چهارشنبه

کد 2: پنجشنبه

ساعت9 الی 18

کد یک:22 اردیبهشت

کددو:23 اردیبهشت

490

نقدی


برنامه دوره­ های آمادگی اسکیس (پرسپکتیو و کانسپت) طراحی شهری پردیس کیمیافکر مشهد ویژه کنکور 95

عنوان دوره

استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ اولین جلسه

هزینه (هزار تومان)

شرایط پرداخت

اسکیس طراحی شهری

مهندس وحدت

24

جمعه

ساعت9 الی 18

24 اردیبهشت

540

نقدی


برنامه دوره­های آمادگی حل تمرین طراحی شهری پردیس کیمیافکر تهران ویژه کنکور 95

عنوان دوره

استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ اولین جلسه

هزینه (هزار تومان)

شرایط پرداخت

اسکیس طراحی شهری

مهندس وحدت

40

کد1:یکشنبه

کد2:سه شنبه

ساعت9 الی 17

26 اردیبهشت

28 اردیبهشت

690

نقدی


برنامه دوره­های آمادگی حل تمرین طراحی شهری پردیس کیمیافکر مشهد ویژه کنکور 95

عنوان دوره

استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ اولین جلسه

هزینه (هزار تومان)

شرایط پرداخت

اسکیس طراحی شهری

مهندس وحدت

40

دوشنبه

ساعت9 الی 17

27 اردیبهشت

760

نقدی


50 هزار تومان تخفیف ثبت نام در گروه های سه نفره به بالا