برنامه دوره­های آمادگی اسکیس دکتری پردیس کیمیافکر تهران ویژه کنکور 95

استاد

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

تاریخ اولین جلسه

شهریه دوره (هزار تومان)

مهندس وحدت

30

پنج شنبه از ساعت 10 الی 18

10 دی

680

* ثبت نام به صورت نقدی صورت میگیرد