شرایط استثنایی استفاده از پک طلایی آمادگی کارشناسی ارشد


خدمات

برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

طراحی شهری

دوره حضوری و مشاوره

2390 هزار تومان

2390 هزار تومان

بسته آموزشی

245 هزار تومان

215 هزار تومان

آزمون

250 هزار تومان

250 هزار تومان

مشاوره

200 هزار تومان

200 هزار تومان

نکته و تست

500 هزار تومان

500 هزار تومان

تحلیلی تشریحی و اسکیس

1 میلیون تومان

1 میلیون تومان

جمع کل (خام)

4585000 تومان

4555000 تومان

رقم پرداختی توسط دانشجو

4200000 تومان؛ 8 قسط 525 هزار تومانی

4200000 تومان؛ 8 قسط 525 هزار تومانی

شرایط استثنایی استفاده از پک نقره ای آمادگی کارشناسی ارشد


خدمات

برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

طراحی شهری

دوره حضوری و مشاوره

2390 هزار تومان

2390 هزار تومان

بسته آموزشی

245 هزار تومان

215 هزار تومان

آزمون

250 هزار تومان

250 هزار تومان

مشاوره

200 هزار تومان

200 هزار تومان

جمع کل (خام)

3085000 تومان

3055000 تومان

رقم پرداختی توسط دانشجو

2700000 تومان؛ 6 قسط 450 هزار تومانی

2700000 تومان؛ 6 قسط 450 هزار تومانی