برنامه دوره­های آمادگی تحلیلی- تشریحی برنامه­ریزی تهران ویژه کنکور 97

عنوان دوره

اساتید

محتوا

طول دوره

زمان

تاریخ اولین جلسه

هزینه خام   (هزار تومان)

هزینه نهایی(هزار تومان)
تحلیلی- تشریحی

 (کد1 عادی)

دکتر محسن اسماعیلی و همکاران 18 ساعت: مفاهیم پایه، بیان تصویری و قواعد نوشتار

36 ساعت: حل مسائل شهری

54 ساعت چهارشنبه ها/10-19 19 اردیبهشت 980 1200

(200 هزار تومان تخفیف در صورت ثبت نام کلاس و ایستگاه پایانی)

ایستگاه پایانی (کارگاههای شبیه­سازی پیشرفته)

(کد 1)

دکتر محسن اسماعیلی و رتبه­های برتر 96

6 مرحله آزمون شبیه سازی با ژوژمان گروهی و کرکسیون فردی

30 ساعت(فشرده)

تیرماه

تیرماه

420

تحلیلی- تشریحی(کد2 عادی)

دکتر محسن اسماعیلی و همکاران

18 ساعت: مفاهیم پایه، بیان تصویری و قواعد نوشتار

36 ساعت: حل مسائل شهری

54 ساعت

پنجشنبه ها/10-19

20 اردیبهشت 980 1200

(200 هزار تومان تخفیف در صورت ثبت نام کلاس و ایستگاه پایانی)

ایستگاه پایانی (کارگاههای شبیه­سازی پیشرفته)

(کد 2)

دکتر محسن اسماعیلی و رتبه­های برتر 96

6 مرحله آزمون شبیه سازی

با ژوژمان گروهی و کرکسیون فردی

30 ساعت(فشرده)

تیرماه

تیرماه

420

تحلیلی- تشریحی

 (کد نیمه فشرده تهران)

دکتر محسن اسماعیلی و همکاران

18 ساعت: مفاهیم پایه، بیان تصویری و قواعد نوشتار

36 ساعت: حل مسائل شهری

54 ساعت

21و22 اردیبهشت

12،13،14 خرداد/20- 9:30

21 اردیبهشت 980 1200

(200 هزار تومان تخفیف در صورت ثبت نام کلاس و ایستگاه پایانی)

ایستگاه پایانی (کارگاههای شبیه­سازی پیشرفته)

دکتر محسن اسماعیلی و رتبه­های برتر 96

6 مرحله آزمون شبیه سازی

با ژوژمان گروهی و کرکسیون فردی

30 ساعت(فشرده)

تیرماه تیرماه 420

مدرس اصلی دوره­ها در تمام شهرها: دکتر محسن اسماعیلی، مجرب­ترین و باسابقه ترین استاد کشور و مدرس نفرات اول آزمون تحلیلی-تشریحی از سال 90 تا 96 به صورت متوالی

ثبت نام نقدی کلاس شامل 50 هزار تومان و کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) شامل 100 هزار تومان تخفیف مضاعف است

امکان ثبت نام کلاس به صورت اقساط در دو قسط مساوی به فاصله یکماه و ثبت نام کل دوره (کلاس و کارگاه پیشرفته) در سه قسط مساوی به فاصله یکماه میسر است

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.