برنامه کلاسی دوره پاییز 96 تهران

گرایش های برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره(هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی 40 استاد سعید نیک پور  15-19 پنجشنبه 480 29 مهر

زبان تخصصی

12

مهندس آیدا قطب

مباحث عمومی شهرسازی ایران

70

دکتر محسن اسماعیلی

9-14 جمعه

545

30 مهر

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

52

دکتر محسن اسماعیلی

9/30-14 چهارشنبه

395

28 مهر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

50

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

15-19 جمعه

345

30 مهر

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 چهارشنبه 285

28 مهر

آمار و روشهای برنامه ریزی

70 استاد حمیدرضا ابراهیم خانی 9-14 پنجشنبه 640 29 مهر

فنون و روش های برنامه ریزی

20

جمع کل

350

بدون تخفیف (هزار تومان)

2690

* ثبت نام کلیه دروس شامل 300 هزار تومان تخفیف و در 4 قسط مساوی قابل پرداخت است.

* مشاوره حضوری فردی و گروهی به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5درصد تخفیف مازاد می گردد.

* ثبت نام کل دروس تا 19 مهرماه مشمول 5درصد تخفیف زمانی مازاد می گردد.

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

شرایط استثنایی: ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی و با تخفیف زمانی مشمول 500 هزار تومان تخفیف می باشد.

برنامه کلاسی دوره پاییز 96 تهران

گرایش طراحی شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره(هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی 40 استاد سعید نیک پور 15-19 پنجشنبه 480 29 مهر

زبان تخصصی

12

مهندس آیدا قطب

مباحث عمومی شهرسازی ایران

70

دکتر محسن اسماعیلی

9-14 جمعه

545

30 مهر

مبانی نظری معماری

52

مهندس محمد نظرپور

9/30-14 چهارشنبه

395

28 مهر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

50

استاد حمیدرضا ابراهیم خانی

15-19 جمعه

345

30 مهر

تاریخ تخصصی طراحی شهری

20

مهندس محمد نظرپور

145

متعاقبا اعلام خواهد شد

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

15-19 چهارشنبه

285

28 مهر

تحلیل فضاهای معماری و شهری

60

مهندس محمد نظرپور

9-14 پنجشنبه

495

29 مهر

جمع کل

340

بدون تخفیف (هزار تومان)

2690

* ثبت نام کلیه دروس شامل 300 هزار تومان تخفیف و در 4 قسط مساوی قابل پرداخت است.

* مشاوره حضوری فردی و گروهی به صورت هفتگی برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

* ثبت نام نقدی کل دروس شامل 5درصد تخفیف مازاد می گردد.

* ثبت نام کل دروس تا 19 مهرماه مشمول 5درصد تخفیف زمانی مازاد می گردد.

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 100 هزار تومان تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

شرایط استثنایی: ثبت نام کلیه دروس به صورت نقدی و با تخفیف زمانی مشمول 500 هزار تومان تخفیف می باشد.