برنامه کلاسی دوره پاییز تهران آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره (هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی و تخصصی 48 دکتر سینا علایی پنجشنبه 15 الی 19 345

23 مهر

مباحث عمومی شهرسازی ایران

60

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه9 الی 14

415

24 مهر

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

56

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 9 الی 13

395

 22مهر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

50

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

جمعه15 الی 19

345

24 مهر

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 14الی 18

285

22 مهر

آمار، روشها و فنون برنامه ریزی (1و2)

75

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

پنجشنبه9 الی 14

445

23 مهر

جمع کل

325

بدون تخفیف (هزار تومان)

2230

ثبت نام کلیه دروس شامل 250 هزار تومان تخفیف و در 4 قسط مساوی قابل پرداخت است.

مشاوره حضوری فردی به صورت هفتگی و تا کنکور برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

ثبت نام نقدی کل دروس تا 16 مهرماه مشمول 100 هزار تومان تخفیف مازاد می گردد.

1980

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 10 درصد تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام کل دروس در گروه های 3 نفره مشمول 50 هزار تومان، گروه های 4 نفره 75 هزار تومان و گروه های 5 نفره 100 هزار تومان تخفیف مازاد بر تخفیف عمومی کل دوره است.

 

برنامه کلاسی دوره پاییز تهران آزمون کارشناسی ارشد طراحی شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

زمان کلاس

شهریه دوره (هزار تومان)

تاریخ اولین جلسه

زبان عمومی و تخصصی 48 دکتر سینا علایی پنجشنبه15 الی 19 345

23 مهر

مباحث عمومی شهرسازی ایران

60

دکتر محسن اسماعیلی

جمعه9 الی 14

415

24 مهر

مبانی نظری معماری

56

مهندس محمد نظرپور

چهارشنبه 9 الی 13

395

22 مهر

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

تاریخ تخصصی طراحی شهری

68

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

دکتر سینا علایی

جمعه15 الی 19

395

24 مهر

پاییز

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

36

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه 14 الی 18

285

22 مهر

تحلیل فضاهای معماری و شهری

55

دکتر سینا علایی

پنجشنبه9 الی 14

395

23 مهر

جمع کل

323

بدون تخفیف (هزار تومان)

2230

ثبت نام کلیه دروس شامل 250 هزار تومان تخفیف و در 4 قسط مساوی قابل پرداخت است.

مشاوره حضوری فردی به صورت هفتگی و تا کنکور برای ثبت نام کنندگان کل دوره رایگان می باشد.

ثبت نام نقدی کل دروس تا 16 مهرماه مشمول 100 هزار تومان تخفیف مازاد می گردد.

1980

* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.

* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول 10 درصد تخفیف و پرداخت آن در 3 قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.

* ثبت نام کل دروس در گروه های 3 نفره مشمول 50 هزار تومان، گروه های 4 نفره 75 هزار تومان و گروه های 5 نفره 100 هزار تومان تخفیف مازاد بر تخفیف عمومی کل دوره است.