گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

برنامه کلاسی دوره زمستان ۹۵ برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

16 الی 24 اسفند

ساعت 8:30 الی 13:30

مدرس

ساعت 14:30 الی 19:30

مدرس

یکشنبه مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳ دکتر محسن اسماعیلی
دوشنبه مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳ دکتر محسن اسماعیلی

سه شنبه

مباحث عمومی شهرسازی ایران

دکتر محسن اسماعیلی

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه

مباحث عمومی شهرسازی ایران

دکتر محسن اسماعیلی

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکتر محسن اسماعیلی مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دکتر محسن اسماعیلی

جمعه

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

شنبه

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

یکشنبه

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

دوشنبه

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

نام درس

تعداد ساعت

شهریه (هزار تومان)

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی 25 345
تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان) 15 245

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

15

195

مباحث عمومی شهرسازی ایران

20

245

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

15

145

جمع کل

90

1175

کل دوره با تخفیف

975

* ثبت نام کل دوره، پرداخت به صورت اقساط طی دو قسط با فاصله یک ماهه
* ثبت نام نقدی کل دروس تا 30 دی برابر با 900 هزار تومان است.

گرایش طراحی شهری

برنامه کلاسی دوره زمستان ۹۵ طراحی شهری

16 الی 24 اسفند

ساعت 8:30 الی 13:30

مدرس

ساعت 14:30 الی 19:30

مدرس

یکشنبه مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳ دکتر محسن اسماعیلی
دوشنبه مباحث عمومی شهرسازی ایران دکتر محسن اسماعیلی سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳ دکتر محسن اسماعیلی

سه شنبه

مباحث عمومی شهرسازی ایران

دکتر محسن اسماعیلی

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

دکتر محسن اسماعیلی

چهارشنبه

مباحث عمومی شهرسازی ایران

دکتر محسن اسماعیلی

دکتر محسن اسماعیلی

پنجشنبه

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس نظرپور مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری مهندس نظرپور

جمعه

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس نظرپور

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

شنبه

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس نظرپور

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

یکشنبه

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس نظرپور

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

مهندس حمیدرضا ابراهیم خانی

دوشنبه

مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری

مهندس نظرپور مبانی نظری معماری و تحلیل فضاهای معماری و شهری مهندس نظرپور

نام درس

تعداد ساعت

شهریه (هزار تومان)

مبانی نظری معماری
تحلیل فضاهای معماری و شهری
35 220
320

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

15

245

مباحث عمومی شهرسازی ایران

20

245

سیر اندیشه های ۱ و ۲ و ۳

15

145

جمع کل

85

1175

کل دوره با تخفیف

975

* ثبت نام کل دوره، پرداخت به صورت اقساط طی دو قسط با فاصله یک ماهه
* ثبت نام نقدی کل دروس تا 30 دی برابر با 900 هزار تومان است.