برنامه کلاسی دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 95 اصفهان
برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

زبان عمومی و تخصصی 30 مهندس بهزاد صائب سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان
12-13-26-27 آذر
10-11 دی
ساعت 17 الی 19:30

240

مباحث عمومی شهرسازی ایران 48 مهندس بهزاد صائب سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان
12-13-26-27 آذر
10-11 دی
ساعت 8 الی 12

295

مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

42

مهندس محمد علی عاشوری

23-24 مهر

7-8-21-22 آبان

5-6-19-20 آذر

3-4 دی

ساعت13 الی 16:30

295

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

42

مهندس بهزاد صائب

سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان

12-13-26-27 آذر

10-11 دی

ساعت13 الی 16:30

295

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

30

مهندس محمد علی عاشوری

23-24 مهر

7-8-21-22 آبان

5-6-19-20 آذر

3-4دی

ساعت 17 الی 19:30

240

آمار و روشها و فنون برنامه ریزی3

56

مهندس محمد علی عاشوری

23-24 مهر

7-8-21-22 آبان

5-6-19-20 آذر

3-4دی

ساعت8 الی 12

325

جمع کل

248 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

1690

* ثبت نام کلیه دروس شامل ۲۰۰ هزار تومان تخفیف و در3 قسط مساوی قابل پرداخت است.
* مشاوره رایگان فقط برای کل دوره ها
* 10 درصد تخفیف آزمون و بسته فقط برای کل دوره ها
* کارت هدیه 30 هزار تومانی جهت شرکت در کلاس های مرحله دوم
* ثبت نام نقدی کل دروس تا 20 مهر مشمول ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مازاد می گردد.
* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.
* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول ۱۰ درصد تخفیف و پرداخت آن در ۳ قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام کل دروس در گروه های ۳ نفره مشمول ۵۰ هزار تومان، تخفیف مازاد است..

 

برنامه کلاسی دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 95 اصفهان
طراحی شهری

درس

تعداد ساعت

نام استاد

تاریخ برگزاری کلاسها

زمان کلاس

شهریه دوره (هزارتومان)

زبان عمومی و تخصصی 30 مهندس بهزاد صائب سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان
12-13-26-27 آذر
10-11 دی
ساعت 17 الی 19:30

240

مباحث عمومی شهرسازی ایران 48 مهندس بهزاد صائب سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان
12-13-26-27 آذر
10-11 دی
ساعت 8 الی 12

295

مبانی نظری معماری

42

دکتر شکوهی

22-29 مهر

6-13-20-27 آبان

4-11-18-25 آذر

ساعت13 الی 16:30

295

تاریخ شهر و شهرسازی (ایران و جهان)

42

مهندس بهزاد صائب

سی ام مهر، 1-14-15-28-29 آبان

12-13-26-27 آذر

10-11 دی

ساعت13 الی 16:30

295

سیر اندیشه های 1 و 2 و 3

30

مهندس محمد علی عاشوری

23-24 مهر

7-8-21-22 آبان

5-6-19-20 آذر

3-4دی

ساعت 17 الی 19:30

240

تحلیل فضاهای معماری و شهری3

40

دکتر شکوهی

22-29 مهر

6-13-20-27 آبان

4-11-18-25 آذر

ساعت8 الی 12

290

جمع کل

230 ساعت

بدون تخفیف (هزار تومان)

1650

* ثبت نام کلیه دروس شامل ۲۰۰ هزار تومان تخفیف و در3 قسط مساوی قابل پرداخت است.
* مشاوره رایگان فقط برای کل دوره ها
* 10 درصد تخفیف آزمون و بسته فقط برای کل دوره ها
* کارت هدیه 30 هزار تومانی جهت شرکت در کلاس های مرحله دوم
* ثبت نام نقدی کل دروس تا 20 مهر مشمول ۱۰۰ هزار تومان تخفیف مازاد می گردد.
* ثبت نام تک درس به صورت نقدی قابل پرداخت است.
* ثبت نام دو درس در دو قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام سه درس و بیشتر مشمول ۱۰ درصد تخفیف و پرداخت آن در ۳ قسط مساوی به فاصله یک ماه قابل پرداخت است.
* ثبت نام کل دروس در گروه های ۳ نفره مشمول ۵۰ هزار تومان، تخفیف مازاد است.