آزمون ها

سنگ محک شما قبل از مسابقه ای بزرگ

آزمونروز برگزاریساعت برگزاریهزینه (هزار تومان) 
۲۵ درصد اولجمعه 15 آذر۸ صبح55
۲۵ درصد دومجمعه 6 دی۸ صبح55
۵۰ درصد اولجمعه 20 دی۸ صبح75
۲۵ درصد سومجمعه 11 بهمن۸ صبح55
۲۵ درصد چهارمجمعه 2 اسفند۸ صبح55
۵۰ درصد دومجمعه 16 اسفند۸ صبح75
۱۰۰ درصد اول (جامع)جمعه 22 فروردین۸ صبح85
۱۰۰ درصد دوم (جامع)جمعه 29 فروردین14 ظهر85
مشاوره رایگان