آزمون ها

سنگ محک شما قبل از مسابقه ای بزرگ

آزمونروز برگزاریساعت برگزاریهزینه (هزار تومان) 
۵۰ درصد اولجمعه 22 آذر8 صبح75
۵۰ درصد دومجمعه 4 بهمن8 صبح75
۱۰۰ درصد اول (جامع)جمعه 18 بهمن8 صبح95
۱۰۰ درصد دوم (جامع)جمعه 25 بهمن8 صبح95
مشاوره رایگان